SCUMPI – ריהוט לבית כחול לבן

תקנון מבצעי מטבחים

"כל אחד זוכה"
תקנון מבצעי מטבחים 2019 – 2018, סדנת SCUMPI.

להלן תקנון מבצעי מטבחים שעל ביצועו נמסרו בפרסומים במדיה תקשורתית מחודש דצמבר 2018 (להלן – "המבצעים").

 • עורך המבצעים: חברת סטודיו DreamWood/סדנת SCUMPI (להלן – "החברה"),
         ע"מ: 558267001, רח' התחייה 14, ת"א.
 • תקופת המבצעים: לפחות לטווח של 3 חודשיים רצופים (פר- סוג מבצע),
  החברה עשוי לשנות ע"פ צרכיה את מבנה ו/או מכלול המבצעים, בכל עת.
                                 כמו כן, את ערך ו/או עלות המבצעים המפורסמים, וכול זאת בידיעה מראש ועדכון הפרסומים.
 • ההטבות שימסרו לזכאים: ערך ו/או עלות מופחת, ע"פ תמהיל ו/או תחשיב מינימלי,
  אשר נאמד מראש במשרדי החברה, ליישום בפועל. כול זאת, ע"פ תחשיב פר- סוג מבצע.
 • הזכאים להשתתפות: כל אדם אשר במהלך תקופת המבצע, כהגדרתה להלן, ירכוש את אחד ממבצעי המטבחים,
  ע"פ ערכם הנקוב בפרסומים העדכניים ביותר, ואף ישלם את מלאו התמורה בגינו.
                                     כמו"כ, בכפוף לסעיף תנאים נוספים/מיוחדים.
 • לעניין זה:
 • "ע"פ ערכם הנקוב בפרסומים העדכניים ביותר" – סכום התמורה הנקוב בהזמנה, כולל מע"מ,
  כאשר מהסכום הנקוב בהזמנה כאמור יופחת ממחירם של מוצרים שנרכשים על ידי החברה מספקים אחרים/שונים
  באופן אופציונאלי, כגון: ברזים, כיורים, כיריים, מדיח, טוחן אשפה וכו'.
 • "באופן אופציונאלי" – שהלקוח אינו מחויב לרכוש אותם מהחברה,
  והרכישה מהחברה היא רק אפשרות אחת מתוך מגוון אפשרויות העומדות בפניו.
 • מועד הקובע להשתתפות במבצע הינו מועד ביצוע ההזמנה. לפיכך, ולמען הסר ספק, מובהר כי מי שרכש מטבח מהחברה,
  לפני תקופת המבצע אינו זכאי להשתתף במבצע, גם אם חלק מתשלומיו שולמו במהלך תקופת המבצע.
 • מועד אספקה:
 • עד 60 ימי עסקים, ממועד יום ביצוע ההזמנה ו/או מיום אישור ביצוע ההזמנה בפועל,
  ו/או מיום קבלת דמי הקדימה, ו/או מיום אישור מכלול המפרט וחומרי הגמר לביצוע,
  ו/או מיום עדכון/קבלת מכלול מפרטי מוצרי חשמל וכלים נלווים הנדרשים לייצור בפועל ואשר אינם נרכשו מהחברה,
  ביחד או לחוד. כול זאת, ע"פ הסכמה וידיעה מראש מול כלל הצדדים בעסקה.
 • על כול עיכוב ו/או דחיה במועד הייצור, ו/או הפסקה בפועל, אשר אינם נגרמו בשירים ע"י החברה,
  ונעשה מאמץ סביר לפנות אל הקונה וניתן לו הזדמנות לשלם את סכום התמורה, ו/או להגיב/לעדכן,
  (להלן: ידיעה, מפרט, אישור לביצוע, עדכון נדרש ליישום), ו/או כול דבר אשר מונעה מביצוע התחייבות החברה.
  והקונה לא עשה כן, אזי עשויה לבולט קנייתו של אותו קונה, ו/או להידחות/להתעכב ע"פ צרכי החברה ושיקולה העסקי בלבד.
 • שיטת המבצעים ושדרוגים/תוספות אופציונאליות:
  מחירי מבצעי המטבחים כוללים מע"מ כחוק.
  התמהיל ו/או מבנה תכנון המטבח/ים, ו/או עיצובם מחושב ותומחר ביסודיות ע"פ ערך עלויות מוגדר ותחום מראש,
  בכך כול שינוי בתמהיל ו/או מבנה, ו/או עיצוב המטבח עשוי לגרור בעלויות נוספות.
  יש לציין כי "ערך עלויות מוגדר ותחום מראש" חושב ונבנה כמכלול מלא לצרכי הלקוחות ועשוי לחסות תמהיל ו/או מבנה,
  ו/או עיצוב מטבח ממוצע. בכך החברה מספקת מבעוד מועד, ללא עלות נוספת שירותי תכנון ועיצוב,
  ע"פ צרכיו האישים של כול לקוח ולקוח. עפ"ז, נגזרת העלות הסופית ללקוח.
 • תנאים נוספים/מיוחדים:
 • תנאי להשתתפות הינו הסכמת המשתתף ליישום יום צילום במעמד מסירת המטבח ו/או בתום יישום ההתקנה בפועל,
  ע"פ צרכי החברה (עם המבצע/מטבח או בלעדיו, עם נציג החברה או בלעדיה).
  – כול זאת ע"פ שיקול דעת החברה, והסכמתו לפרסום תמונות אלה בעיתונות ובמדיה מודפסת ודיגיטלית,
  לרבות באתר האינטרנט והפייסבוק של החברה, באפליקצית אינסטגרם, טוויטר וכדומה.
 • בכפוף לסעיף מועד הספקה, ובמידה וישנו עיכוב בלתי צפוי ע"י הקונה/רוכש, עשויה החברה לחייב ו/או לגבות עבור ערך/עלות אחסנה למען סך פריטי הריהוט אשר אותם הזמין. כול זאת, יבוצע בידיעה מראש מול כלל הצדדים לעסקה.
  בכפוף לכך, כול אחסנה אשר אינה מבוצעת ע"י החברה עבור כול סוג ריהוט, אין החברה אחראית במישרין ו/או בעקיפין,
  עבור פגמים ו/או נזקים אשר עלולים להיגרם עכב כך.
 • מבצעים נוספים: החברה להלן (חברת סטודיו DreamWood/סדנת SCUMPI),
  שומרות לעצמם את הזכות לקיים מבצעים נוספות מסוג זה.